پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید

مقیاس سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید

Adult Attachment Scale AAS

Nancy L. Collins‚ Stephen J. Read

 

لطفا موافقت یا مخالفت خود با پرسش‌ها را از اعداد ۱ تا ۵ مشخص کنید. ۱ به معنای مخالفت کامل، و ۵ موافقت کامل است. در انتخاب پاسخ فکر نکنید؛ اولین گزینه‌ای که به ذهن می‌رسد را انتخاب کنید. این پرسش‌نامه توسط علی عربی ترجمه و اصلاح شده است و تنها به منظور ارتقاء سرعت و کیفیت طرح‌های کوچینگ و مشاوره خصوصی ارائه و تفسیر می‌گردد.

 

۱. ایجاد ارتباط و نزدیکی به مردم برایم آسان است.

۱۲
۳
۴
۵

۲. مشکل به خود اجازه می‌دهم به دیگران وابسته باشم.

۱۲
۳
۴
۵

۳. در رابطه اغلب نگرانم که مرا دوست نداشته باشند.

۱۲
۳
۴
۵

۴. فهمیده‌ام دیگران آن‌قدری که من می‌خواهم، نمی‌خواهند به من نزدیک باشند.

۱۲
۳
۴
۵

۵. با وابستگی و اتکا به دیگران احساس آرامش می‌کنم.

۱۲
۳
۴
۵

۶. نگران نزدیک شدن بیش از اندازه‌ی مردم به خود نیستم.

۱۲
۳
۴
۵

۷. زمانی که به مردم نیاز دارم، برایم در دسترس نیستند.

۱۲
۳
۴
۵

۸. یک جورهایی از نزدیکی به دیگران احساس راحتی ندارم.

۱۲
۳
۴
۵

۹. در رابطه اغلب نگرانم که نکند با من ادامه ندهند.

۱۲
۳
۴
۵

۱۰. وقتی احساسم را به دیگران نشان می‌دهم نگرانم آن‌ها همان حس را به من نداشته باشند.

۱۲
۳
۴
۵

۱۱. اغلب در فکرم آیا طرف مقابل واقعا اهمیتی به من می‌دهد یا خیر.

۱۲
۳
۴
۵

۱۲. با ایجاد روابط نزدیک با دیگران مشکلی ندارم.

۱۲
۳
۴
۵

۱۳. وقتی کسی خیلی از لحاظ عاطفی به من نزدیک می‌شود احساس خوبی ندارم.

۱۲
۳
۴
۵

۱۴. می‌دانم وقتی به مردم نیاز خواهم داشت برایم در دسترس خواهند بود.

۱۲
۳
۴
۵

۱۵. می‌خواهم به مردم نزدیک شوم اما از آسیب خوردن می‌ترسم.

۱۲
۳
۴
۵

۱۶. اعتماد کامل به دیگران برایم مشکل است.

۱۲
۳
۴
۵

۱۷. در رابطه اغلب می‌خواهند از آن مقداری که من با آن احساس راحتی دارم، نزدیک‌تر شوند.

۱۲
۳
۴
۵

۱۸. اطمینان ندارم بتوانم همیشه در زمان نیاز روی مردم حساب کنم.

۱۲
۳
۴
۵